ул. Большая Васильковская, 77
г.Киев, Украина

Пн - пт 9:00 - 18:00
Вых: Сб, Вс

Новый Закон о валюте: последствия нарушения валютного контроля
Для упрощения процесса проведения валютных операций, улучшения инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности был принят Закон «О валюте и валютных операциях». После его принятия всех субъектов хозяйствования интересуют штрафы за нарушение валютного законодательства. Рассмотрим этот вопрос

Розпочнемо з приємного. Закон про валюту скасовує ст. 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. № 959-XII (далі – Закон про ЗЕД). Кануть в Лету санкції, які наклав Нацбанк за порушення Закону про ЗЕД або інших пов’язаних з ним законів. Отже, сподіваємося, можна забути про такі санкції:

  • штрафи у випадках несвоєчасного виконання/невиконання суб’єктами зовнішньоекономічних операцій узятих на себе обов’язків;
  • індивідуальний режим ліцензування;
  • тимчасове зупинення права займатися зовнішньоекономічними операціями.

Хоча не факт, що всі ці санкції Нацбанку підуть у небуття. Так, Закон про валюту надає право Нацбанку видавати дозволи та (або) ліміти на проведення окремих валютних операцій (п.п. 4 ч. 1 ст. 12 Закону про валюту). Така норма цілком може призвести до того, що знову в обіг будуть випущені індивідуальні ліцензії. Тому про скасування цієї санкції говорити поки що зарано.

Як орган валютного нагляду Державна фіскальна служба України в разі виявлення порушення валютного законодавства може застосовувати заходи впливу, передбачені Законом про валюту. Йдеться про штрафні санкції для юридичних осіб та адміністративні штрафи для фізичних осіб, посадових осіб підприємств (пп. 3, 4 п. 1 ст. 14 Закону про валюту).

Якщо ДФСУ буде карати юридичну особу за допущене правопорушення, то вона може накласти штраф у розмірі до 100% суми операції, проведеної з порушенням валютного законодавства. За які саме порушення буде застосовуватися максимальний штраф, а за які менший, у самому Законі про валюту не вказано. У ньому лише зазначено, що тільки працівник ДФСУ має змогу визначити розмір штрафу, адекватного порушенню, вчиненому юридичною особою. Тож штраф за порушення валютного законодавства доволі часто може бути максимальним, а кількість таких штрафів зросте.

Нагадуємо, що на сьогодні такий штраф застосовується, якщо розрахунки між резидентами та нерезидентами проводилися не через уповноважений банк, а також за здійснення деяких валютних операцій без індивідуальних ліцензій (п. 2.2, 2.6 Положення про валютний контроль, затвердженого постановою Правління НБУ від 08.02.2000 р. № 49).

Що стосується адмінштрафів, які накладають на фізичних осіб, посадових осіб підприємств, то і їх побільшає. Наприклад, незаконне скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави тягтиме за собою попередження або накладення штрафу від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ) (від 8 500 грн до 17 000 грн) з конфіскацією валютних цінностей (ст. 162 Кодексу України про адміністративні правопорушення, КУпАП). Раніше за це порушення карали штрафом у розмірі від 30 до 44 НМДГ (від 510 до 748 грн).

Також відтепер будуть карати за порушення порядку здійснення валютних операцій (ст. 1621 КУпАП) через накладання штрафу на посадових осіб юридичних осіб та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності у розмірі від 1 000 до 3 000 НМГД (від 17 000 грн до 51 000 грн). Раніше відповідальності за таке порушення не було. Замість того КУпАП містив відповідальність за ухилення від повернення виручки в іноземній валюті і за незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків. Штраф за ці порушення був незначним. Тепер за ці порушення будуть карати, як за порушення здійснення валютних операцій.

Слід звернути увагу, що штрафні санкції, встановлені за порушення валютного законодавства, можуть застосовуватися протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з моменту його вчинення. Крім того, за кожне порушення може бути застосовано тільки один захід впливу.

Для упрощения процесса проведения валютных операций, улучшения инвестиционного климата и ИНВЕСТИЦИОННОЙ привлекательности был принят Закон «Об валюте и валютных операциях». После его принятия всех субъектов хозяйствования интересуют штрафы за нарушение валютного законодательства. Рассмотрим этот вопрос

Начнем с приятного. Закон о валюте отменяет ст. 37 Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности» от 16.04.1991 г.. № 959-XII (далее - Закон о ВЭД). Канут в Лету санкции, которые наложил Нацбанк за нарушение Закона о ВЭД или других связанных с ним законов. Итак, надеемся, можно забыть о таких санкциях:

штрафы в случаях несвоевременного выполнения / невыполнения субъектами внешнеэкономических операций взятых на себя обязательств;
индивидуальный режим лицензирования;
временное приостановление права заниматься внешнеэкономическими операциями.
Хотя не факт, что все эти санкции Нацбанка уйдут в небытие. Так, Закон о валюте дает право Нацбанка выдавать разрешения и (или) лимиты на проведение отдельных валютных операций (п.п. 4 ч. 1 ст. 12 Закона о валюте). Такая норма вполне может привести к тому, что снова в оборот будут выпущены индивидуальные лицензии. Поэтому об этой санкции говорить пока рано.

Как орган валютного надзора Государственная фискальная служба Украины в случае выявления нарушения валютного законодательства может применять меры воздействия, предусмотренные Законом о валюте. Речь идет о штрафных санкциях для юридических лиц и административные штрафы для физических лиц, должностных лиц предприятий (пп. 3, 4 п. 1 ст. 14 Закона о валюте).

Если ГФСУ будет наказывать юридическое лицо за допущенное правонарушение, то она может наложить штраф в размере до 100% суммы операции, проведенной с нарушением валютного законодательства. За какие именно нарушения будет применяться максимальный штраф, а за какие меньше, в самом Законе о валюте не указано. В нем лишь указано, что только работник ГФСУ имеет возможность определить размер штрафа, адекватного нарушению, совершенном юридическим лицом. Поэтому штраф за нарушение валютного законодательства довольно часто может быть максимальным, а количество таких штрафов возрастет.

Напоминаем, что сегодня такой штраф применяется, если расчеты между резидентами и нерезидентами проводились не через уполномоченный банк, а также за осуществление некоторых валютных операций без индивидуальных лицензий (п. 2.2, 2.6 Положения о валютном контроле, утвержденного постановлением Правления НБУ от 08.02.2000 г. № 49).

Что касается админштрафов, которые накладывают на физических лиц, должностных лиц предприятий, то и их больше. Например, незаконное скупка, продажа, обмен, использование валютных ценностей как средства платежа или залога тянуть за собой предупреждение или наложение штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (НМДГ) (от 8500 грн до 17000 грн) с конфискацией валютных ценностей (ст. 162 Кодекса Украины об административных правонарушениях, КоАП). Ранее за это нарушение наказывали штрафом в размере от 30 до 44 НМДГ (от 510 до 748 грн).

Также отныне будут наказывать за нарушение порядка осуществления валютных операций (ст. 1621 КоАП) через наложение штрафа на должностных лиц юридических лиц и граждан - субъектов предпринимательской деятельности в размере от 1000 до 3000 НМГД (от 17 000 грн до 51 000 грн ). Ранее ответственности за такое нарушение не было. Вместо того КоАП содержал ответственность за уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте и за незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов. Штраф за эти нарушения был незначительным. Теперь за эти нарушения будут наказывать, как за нарушение осуществления валютных операций.

Следует обратить внимание, что штрафные санкции, установленные за нарушение валютного законодательства, могут применяться в течение шести месяцев со дня выявления нарушения, но не позднее чем через три года с момента его совершения. Кроме того, за каждое нарушение может быть применено только одно мероприятие воздействия.
   
источник: DeVizu

Комментариев

    Оставить комментарий

    Если у Вас есть вопросы просто нажмите кнопку...

    Свяжитесь с нами